16 January 2007

6 nghịch lý của người Việt

Mấy nghịch lý này tôi đọc và tâm đắc lâu rồi, nay đưa lên đây để bạn bè cùng đọc. Thật ra đây là hậu quả của thời kỳ bao cấp kéo dài ở các nước xã hội chủ nghĩa trong đó có Việt Nam. Mấy nghịch lý này thật là chính xác nếu ta quay lại những năm 70-80 của thế kỷ trước. Hiện nay tình hình vẫn còn gần như thế ở những cơ quan hành chính sự nghiệp nhà nước, nhất là ở phía bắc.

 1. Ai cũng có việc làm nhưng không ai làm việc. 
2. Ai cũng không làm việc nhưng ai cũng có lương. 
3. Ai cũng có lương nhưng không ai đủ sống. 
4. Ai cũng không đủ sống nhưng ai cũng sống. 
5. Ai cũng sống nhưng không ai hài lòng. 
6. Ai cũng không hài lòng nhưng ai cũng giơ tay "đồng ý"!