26 December 2013

Body Paintings by Dương Quốc Định