20 December 2014

2014 Travel ReviewTam đảo 1.1.2014
Yangon 2.2014


Mandalay 2.2014


Bagan 2.2014 


Inle Lake 2.2014


Đường Lâm 3.2014 

Kuala Lumpur 4.2014


Krabi 4.2014 


Phi Phi Island 4.2014


James Bond Island 4.2014 


Quảng Ninh 4.2014

Hạ Long 6.2014

Tây Hồ 6.2014

Bích Động 6.2014

Tam Cốc 6.2014

Hoa Lư 6.2014

Bái Đính 6.2014

Cát Bà 7.2014

Nam Định 9.2014

Mù Cang Chải 9.2014

Amsterdam 10.2014
Stockholm 10.2014
Oslo 10.2014
Tromso 10.2014
Trondhelm 10.2014

Cruising Tromso-Bergen 10.2014
Bergen 10.2014
Helsinki 10.2014
Chiang Mai 11.2014
Chiang Rai 11.2014
Doi Inthanon  11.2014

Bangkok 11.2014
Bản Giốc 11.2014
Bali 12.2014
Jakarta 12.2014