21 December 2012

2012 Travel Review


Đài Bắc 2.2012


Cao Hùng 2.2012

Sơn Tây 2.2012

Hòa Bình 4.2012Tokyo 4.2012Kyoto 4.2012


Seoul 4.2012


Huế 8.2012


Cúc Phương 9.2012


Ba Bể 9.2012

Bản Giốc 9.2012

Ngườm Ngao 9.2012

Đà Lạt 10.2012

Sơn Tây 10.2012

Nghệ An 11.2012

Vientian 11.2012